Chinese customs

Qiang Village (3)

Qiang Village (3) Du Fu 羌村 (三) 群鸡正乱叫 客至鸡斗争 驱鸡上树木 始闻叩柴荆 父老四五人 问我久远行 手中各有携 倾榼浊复清 苦辞酒味薄 黍地无人耕 兵革既未息 儿童尽东征 请为父老歌 艰难愧深情 歌罢仰天叹 四座泪纵横 qiāng cūn (sān)

Climbing High

Climbing High Du Fu 登高 风急天高猿啸哀 渚清沙白鸟飞回 无边落木萧萧下 不尽长江滚滚来 万里悲秋常作客 百年多病独登台 艰难苦恨繁霜鬓 潦倒新停浊酒杯 dēng gāo

Qiang Village (2)

Qiang Village (2) Du Fu 羌村 (二) 晚岁迫偷生 还家少欢趣 娇儿不离膝 畏我复却去 忆昔好追凉 故绕池边树 萧萧北风劲 抚事煎百虑 赖知禾黍收 已觉糟床注 如今足斟酌 且用慰迟暮 qiāng cūn ( èr)

Qiang Village (1)

Qiang Village (1) Du Fu 羌村 (一) 峥嵘赤云西 日脚下平地 柴门鸟雀噪 归客千里至 妻孥怪我在 惊定还拭泪 世乱遭飘荡 生还偶然遂 邻人满墙头 感叹亦歔欷 夜阑更秉烛 相对如梦寐 qiāng cūn ( yī)